Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní společnost EL TORO.cz s.r.o., IČO: 24299481, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194482, je obchodní společností zabývající se reklamní činností a marketingem, spočívající v:
  • online propagaci produktů a služeb
  • realizaci PPC reklamy
  • SEO optimalizaci
  • grafické tvorbě (zhotovení loga a další grafická tvorba)
  • tvorbě www stránek
  • a dalších reklamních činnostech
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi obchodní společností EL TORO.cz s.r.o., IČO: 24299481, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194482, jakožto Zhotovitelem (či Poskytovatelem) a Objednatelem, vznikající na základě Smluv o dílo a jsou závazné pro veškerý obchodní styk mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

II. Výklad pojmů

 1. „Zhotovitel“, je obchodní společnost EL TORO.cz s.r.o., IČO: 24299481, se sídlem Dlouhá 730/35, Staré Město, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 194482.
 2. „Objednatel“ je fyzická nebo právnická osoba s níž Poskytovatel uzavřel Smlouvu o dílo, a to na základě písemné potvrzené Objednávky služby reklamní agentury, popř. jiné smlouvy.
 3. „Objednávka služby reklamní agentury“ je závazná písemná objednávka učiněná Objednatelem na formuláři Poskytovatele označeném jako „Objednávka služeb“ písemně potvrzená Poskytovatelem.
 4. „Služba reklamní agentury“, nebo též „Reklamní činnost“ je činnost Poskytovatele spočívající zejména v tvorbě reklamy, grafické tvorbě, tvorbě www stránek, a to na základě Smlouvy o dílo.
 5. „Reklama“ je veřejné oznámení, bez ohledu na technické, materiálové či audiovizuální ztvárnění, kterým se propagují třetí osoby, výrobky a služby třetích osob a ochranné a obchodní známky a další označení k nim se vztahující, obchodní firmy třetích osob, jakož i jména, či názvy, pod kterými podnikají, či provádějí svou činnost, oznámení třetích osob o událostech minulých, současných či budoucích, které se vztahují ke třetím osobám, či jejich výrobkům a službám, oznámení o konání akcí pořádaných třetími osobami, či jakákoliv jiná oznámení třetích osob poskytovaná za úplatu.
 6. „Grafická tvorba“ je příprava a zpracování grafického návrh různého charakteru, ať už se jedná o logo, či jiný grafický návrh.
 7. „Tvorba www stránek“ je přípravou, zpracování a realizace internetových stránek na míru Objednatele (lze doplnit).
 8. „Další reklamní činností“ se rozumí jiná činnost Poskytovatele směřující k propagaci Objednatele, nezahrnutá v čl. II. těchto Všeobecných obchodních podmínek.

III. Způsob uzavírání dílčích smluv

 1. Mezi Objednatelem a Poskytovatelem dochází k uzavírání dílčích Smluv o dílo, a to dle charakteru Poskytovatelem poskytnutého plnění tak, že Objednatel zašle formulářovou písemnou Objednávku služby reklamní agentury (dále jen „Objednávka“) Poskytovateli, a to dopisem nebo e-mailem.
 2. Poskytovatel je povinen ve lhůtě 5 pracovních dnů po obdržení Objednávky tuto objednávku potvrdit a zaslat Objednateli, a to dopisem nebo e-mailem. Dílčí smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzené Objednávky Poskytovatel Objednateli.
 3. V případě nemožnosti dodání předmětu Objednávky je Poskytovatel ve lhůtě 5 dnů od obdržení Objednávky Objednatele povinen jej informovat o nemožnosti dodání předmětu Objednávky. V takovém případě, kdy některý z požadavků uvedených v Objednávce nemůže Poskytovatel splnit, zašle Objednateli novou nezávaznou nabídku s uvedením možných variant a vyžádá si stanovisko Objednatele, které je považováno za novou Objednávku.
 4. Objednávka musí obsahovat minimálně identifikaci smluvních stran (obchodní firma, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, sídlo popř. místo podnikání,), předmět, rozsah a termín dodávky Služby reklamní agentury, cenu za Službu reklamní agentury, termín dodání, případně další údaje.

IV. Cena

 1. Cena Služby reklamní agentury se řídí platnou kalkulací Poskytovatele (dále jen „Kalkulace“). Cena služby reklamní agentury je cenou smluvní a pokud nebude jiné písemné dohody, bude vždy uvedena bez DPH v měně vyznačené na faktuře. Pro určení výše ceny Služby reklamní agentury je rozhodné znění kalkulace v den uzavření dílčí smlouvy.
 2. Cenu Služby reklamní agentury hradí Objednatel na základě faktur vystavených Poskytovatelem na jeho bankovní účet uvedený v dílčí smlouvě. Faktury jsou vystavovány dle rozpisu fakturace, který je nedílnou součástí dílčí smlouvy. Není-li rozpis fakturace součástí dílčí smlouvy, jsou faktury vystavovány Poskytovatelem v závislosti na typu poskytnuté Služby reklamní agentury. Objednatel se zavazuje uhradit cenu Služby reklamní agentury ke dni splatnosti faktury, přičemž za datum úhrady se považuje den, kdy je částka připsána na účet Poskytovatele. Den uskutečnění zdanitelného plnění je určen příslušnými právními předpisy.
 3. V případě požadavku Poskytovatele je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli zálohu ceny Služby reklamní agentury na základě zálohové faktury Poskytovatele ve výši a splatnosti stanovené Poskytovatelem. V případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou zálohy, je Poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění Poskytovatele, a to o příslušný počet dnů prodlení Objednatele s úhradou zálohy. Posun lhůty plnění Poskytovatele nemá vliv na výši sjednané ceny Služby reklamní agentury. Záloha uhrazená Objednatelem se započítává na úhradu ceny Služby reklamní agentury.
 4. V případě, že úhrada ceny Služby reklamní agentury není Objednatelem provedena dle těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušné dílčí smlouvy řádně a včas, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy s účinností od doručení odstoupení druhé smluvní straně. V případě, že tuto skutečnost Poskytovatel zjistí v průběhu či po provedení plnění z dílčí smlouvy nebo jeho části ze své strany, je oprávněn provádění plnění z dílčí smlouvy okamžitě zastavit, od dílčí smlouvy odstoupit a požadovat smluvní pokutu ve výši plné ceny Služby reklamní agentury. Smluvní pokuta je splatná okamžikem vzniku nároku na její zaplacení. V případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou ceny Služby reklamní agentury delším než 14 dnů, je Poskytovatel oprávněn odstoupit s okamžitou účinností od kterékoliv další dílčí smlouvy, jejímž předmětem je Služba reklamní agentury, uzavřené s Objednatelem. Objednatel nemá v takovémto případě nárok na náhradu škody, která by mu vznikla v důsledku takovéhoto odstoupení od další dílčí smlouvy, jejímž předmětem je Služba reklamní agentury.

V. Termín plnění, práva a povinnosti smluvních stran

 1. Termín plnění Služby reklamní agentury je smluvními stranami sjednán v dílčí smlouvě. Poskytovatel se zavazuje dodržet tento termín plnění. Nemůže-li Poskytovatel ve výjimečných případech takto sjednaný termín plnění dodržet, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli s uvedením náhradního závazného termínu plnění Služby reklamní agentury. Jestliže Poskytovatel nedodrží ani náhradní termín dodání Služby reklamní agentury, je Objednatel oprávněn odstoupit od dílčí smlouvy, to neplatí, pokud prodlení Poskytovatele bylo způsobeno okolnostmi, které Poskytovatel nemohl předvídat, ani je ovlivnit.
 2. Místem plnění je místo určené Objednatelem v dílčí smlouvě.
 3. Objednatel je povinen poskytovat Poskytovateli potřebnou součinnost k dosažení účelu dílčí smlouvy a poskytnout Poskytovateli neprodleně informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit řádné plnění dílčí smlouvy. V případě, že Objednatel potřebnou součinnost neposkytne, neodpovídá Poskytovatel za splnění těch svých závazků vyplývajících z dílčí smlouvy, které bez poskytnutí součinnosti objednatele nemohly být uskutečněny.
 4. Spočívá-li Služba reklamní agentury v tvorbě reklamy, grafické tvorbě, tvorbě www stránek, prodeji reklamních předmětů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, dodá Objednatel Poskytovateli reklamu, případně podklady a materiál k výrobě reklamy, ke grafické tvorbě či tvorbě www stránek a výrobě reklamních předmětů - dle charakteru plnění poskytovaného Poskytovatelem - ve lhůtě 10od podpisu dílčí smlouvy, nejpozději však 15 dnů před termínem plnění uvedeným v dílčí smlouvě. V případě, že Objednatel dodá Poskytovateli reklamu nebo podklady a materiál k výrobě reklamy, ke grafické tvorbě či tvorbě www stránek později, než 15 dnů před termínem plnění, zavazuje se Objednatel uhradit vícenáklady Poskytovatele spojené s takto zkrácenou dobou pro poskytnutí plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nebude-li však v důsledku tohoto pozdního dodání schopen Poskytovatel dodržet termín plnění uvedený v dílčí smlouvě, pak platí, že Poskytovatel není v prodlení a termín plnění se posouvá o počet pracovních dnů, o něž Objednatel dodal Poskytovateli reklamu či podklady a materiál k reklamě, ke grafické tvorbě či tvorbě www stránek později, přičemž Objednatel je povinen uhradit plnou cenu uvedenou v dílčí smlouvě, včetně vícenákladů.
 5. Objednatel není oprávněn bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatele užít na reklamě obchodní firmu, ochrannou známku, logo, nebo jakýkoliv jiný vizuální identifikátor Poskytovatele. V případě porušení této povinnosti je Poskytovatel oprávněn uplatnit vůči objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50% celkové ceny za realizaci plnění dle dílčí smlouvy. Smluvní pokuta se stává splatnou okamžikem vzniku nároku na její zaplacení.
 6. Poskytovatel a Objednatel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se jim stanou známými v souvislosti s plněním dílčí smlouvy.

VI. Odpovědnost smluvních stran

 1. Objednatel odpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě, resp. v dodaných materiálech a podkladech, přičemž musí být schopen doložit pravdivost jakéhokoliv svého tvrzení obsaženého v reklamě, či v podkladech dodaných k výrobě reklamy. Poskytovatel neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v reklamě, či v podkladech předaných objednatelem k výrobě reklamy, ani za případné porušení práv třetích osob v souvislosti s Poskytovatelem realizovanou a provozovanou reklamou a škodou takto vzniklou těmto osobám. Objednatel prohlašuje, že poskytnutím reklamy, materiálů a podkladů nejsou omezena, porušena ani vyloučena práva třetích osob, a že práva třetích osob, která se vztahují nebo mohou vztahovat v jakémkoliv rozsahu a z jakéhokoliv právního důvodu k věcem nebo informacím, které byly poskytnuty Objednatelem, jsou vypořádána, a že poskytnutí těchto věcí nebo informací ke stanovenému účelu není v rozporu se závazky Objednatele k těmto třetím osobám. Objednatel se zavazuje jakoukoliv škodu v případě jejího vzniku v souvislosti s porušením předchozích ustanovení třetím osobám nahradit místo Poskytovatele, bude-li na poskytovateli její úhrada uplatňována, nebo v případě, že bude Poskytovatelem uhrazena, nahradit Poskytovateli tuto škodu včetně veškerých nákladů a výdajů s tím spojených.
 2. Objednatel je povinen nahradit Poskytovateli veškerou škodu, která by mu vznikla v souvislosti s reklamou, či materiály a podklady předanými k výrobě reklamy Objednatelem, které nebudou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, platnými právními předpisy, dále v případě nepravdivých tvrzení, údajů či jiných skutečností uvedených v reklamě či předaných podkladech, či neschopnosti Objednatele v reklamě či v podkladech k ní uváděné skutečnosti doložit.

VII. Sankce

 1. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s úhradou ceny Služby reklamní agentury, je povinen uhradit Poskytovateli i smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Úhradou smluvního úroku z prodlení nezaniká nárok Poskytovatele na úhradu škody způsobené Poskytovateli ze strany Objednatele.

VIII. Trvání dílčí smlouvy, ukončení dílčí smlouvy

 1. Dílčí smlouva je uzavírána na dobu určitou, která je smluvními stranami sjednána v každé dílčí smlouvě.
 2. Platnost a účinnost dílčí smlouvy končí řádným a včasným poskytnutím vzájemného plnění.
 3. Před ukončením trvání smlouvy z řádného a včasného vzájemného plnění lze dílčí smlouvu ukončit dohodou smluvních stan nebo odstoupením od smlouvy.
 4. Smluvní strany jsou oprávněny od dílčí smlouvy odstoupit, umožní-li jim to tyto Všeobecné obchodní podmínky, dílčí smlouva či platné právní předpisy. Odstoupení od dílčí smlouvy je účinné doručením odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, do jejího sídla.

IX. Další ujednání

 1. Poskytovatel prohlašuje, že si nečiní a ani v budoucnu nebude činit žádné nároky k jakékoli ochranné známce, značce či k výtvarnému řešení Objednatele použitému při plnění Poskytovatele. Poskytovatel si vyhrazuje právo užívat reklamy ke svým obchodním prezentacím.
 2. Ochrana osobních údajů Objednatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a dále nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, ve znění účinném od 25.05.2018 (dále jen „nařízení“).
 3. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní účet (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 4. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smluv o dílo a pro účely vedení databáze klientů Poskytovatele. Nezvolí-li Objednatel jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Objednateli. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření cit. smluv.
 5. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně ve svých osobních údajích.
 6. Poskytovatel prohlašuje, že přijal všechna nezbytná opatření k ochraně bezpečnosti osobních údajů Objednatele či třetích osob.
 7. Zpracování osobních údajů je prováděno Poskytovatelem jakožto správcem, avšak osobní údaje mohou pro Poskytovatele zpracovávat i jiní zpracovatelé, zejména účetní, daňový poradce, případně další poskytovatelé služeb souvisejících s plněním povinností Poskytovatele vyplývajících z příslušných právních předpisů. Osobní údaje mohou pro Poskytovatele zpracovávat též současný poskytovatel zpracovatelského softwaru, případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Poskytovatelem bez předchozího souhlasu Objednatele předávány třetím osobám.
 8. Osobní údaje budou pro stanovené účely Poskytovatelem či zpracovatelem zpracovány po dobu trvání smlouvy a poté po dobu deseti let od ukončení smlouvy. Osobní údaje, jejichž zpracování probíhá na základě souhlasu Objednatele, Objednatel či zpracovatel zpracovává po dobu trvání smlouvy a poté po dobu pěti let od ukončení smlouvy nebo do odvolání souhlasu ze strany Objednatele. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 9. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Objednatel dává souhlas s uveřejněním své fotografie a/nebo dalších osobních údajů v listinných prospektech Poskytovatele a/nebo na webové stránce Poskytovatele www.eltoro.cz či na profilu správce na webové stránce společnosti Facebook Ireland Limited www.facebook.com (nejedná-li se o plnění smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem).
 10. Objednatel má právo na přístup ke svým osobním údajům a dále má právo požadovat potvrzení Poskytovatele, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, kdo má přístup k osobním údajům a komu byly jeho osobní údaje zpřístupněny.
 11. Objednatel má právo požádat Poskytovatele o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Poskytovatele.
 12. Objednatel má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které jsou zpracovávány jakožto nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele či zpracovatele. V takovém případě Poskytovatel či zpracovatel osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 13. Objednatel má za právo získat od Poskytovatele své osobní údaje a předat je jinému správci, a to za předpokladu, že jde o údaje zpracovávané na základě souhlasu Objednatele nebo pro účely plnění smlouvy, anebo pokud je zpracování osobních údajů zpracováno automatizovaně. Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody správce, případě třetích osob.
 14. Objednatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tímto dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.
 15. Výkon práv Objednatele dle tohoto článku je bezplatný, s výjimkou opakovaných žádosti, které jsou zjevně nedůvodně nebo nepřiměřené. V takovém případě může Poskytovatel uložit úhradu přiměřeného poplatku anebo může odmítnout žádosti vyhovět.
 16. Za účelem uplatnění práv dle nařízení či v případě jakýchkoliv otázek nebo stížností se Objednatel může obrátit na Poskytovatele prostřednictvím jeho e-mailové adresy info@eltoro.cz
 17. Objednatel výslovně souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na elektronickou adresu Objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatelem na elektronickou adresu Objednatele. Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Poskytovatele budou osobní údaje Objednatele u Poskytovatele či zpracovatele uloženy nejdéle do uplynutí doby 5 let ode dne ukončení smluvního vztahu Objednatele s Poskytovatelem.
 18. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že závazky Poskytovatele ze smluv bude možné plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Objednatele, může Objednatel souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. Tím není dotčeno právo Objednatele kdykoliv odvolat jeho souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
 19. Veškeré spory vznikající z dílčí smlouvy, jejíž jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky nedílnou součástí, a v souvislosti s ní budou projednávány a rozhodovány před obecnými soudy.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením dílčí smlouvy smluvní strany akceptují tyto Všeobecné obchodní podmínky, přičemž právní vztahy neupravené dílčí smlouvou a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Veškeré změny dílčí smlouvy musí být učiněny písemnou formou, a to číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami.